Statut

Regulamin sekcji kolarskiej KS Energetyk

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Klub Sportowy KS Energetyk zwany dalej "Klubem" posiada osobowość prawną.

2.Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

1.Terenem działalności Klubu i sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Siedziba władz mieści się w Gryfinie.

§ 3.

Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 4.

Sekcja może używać odznak i pieczeci na zasadach okreolonych w przepisach szczególnych.

§ 5.

1. Klub i sekcja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Cele i sposoby działania

§ 6.

Celami sekcji są:

1. Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin kolarskich.

2. Popularyzacja zasad fair play.

3. Rozwój wszelkiego rodzaju dyscyplin sportowych.

4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych członków Klubu.

5. Odnoszenie sukcesów w zawodach sportowych.

6. Popularyzacja dyscyplin kolarskich w różnych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

7.Popularyzacja regionu zachodniopomorskiego i Gryfina w kraju i zagranicą.

§ 7.

Klub i sekcja realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością sekcji.

2. Organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych.

3. Współprace z pokrewnymi Klubami krajowymi i zagranicznymi.

4. Udział w zawodach sportowych, zwłaszcza kolarskich.

5. Promocja regionalnej turystyki rowerowej.

6. Występowanie z wnioskami i postulatami do odpowiednich organów.

7. Prowadzenie poradnictwa na tematy związane z kolarstwem.

8. Podnoszenie wśród członków poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, trenerskich, sędziowskich lub innych przydatnych dla realizacji celów statutowych; kształtowanie etyki społecznej i zawodowej.

9. Pozyskiwanie sponsorów dla sekcji oraz dla wyróżniających się zawodników.

10. Organizowanie i udział we wspólnych treningach kolarskich.

11. Ułatwianie członkom sekcji dostępu do obiektów sportowych (siłownie, pływalnie, boiska).

12. Organizowanie obozów treningowych.

13. Kultywowanie tradycji sportowych, szczególnie kolarskich.

14. Popieranie i rozwijanie nowych dyscyplin sportowych.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkami sekcji mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem sekcji.

§ 9.

Członkowie sekcji dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, akceptuj1ca statutowe cele Klubu.

2. Małoletni od 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami Klubu i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych członkami Klubu bez biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością sekcji, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei sekcji lub inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz sekcji.

2. Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze sekcji.

3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz sekcji.

4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.

5. Noszenia odznaki organizacyjnej.

6. Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

3. Przestrzegania etyki.

4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.

§ 12.

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2-6 .

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach sekcji.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

4) Wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów i zasad etyki.

5) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego kare dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

6) Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę sekcji i następującego w wyniku uchwały władzy Klubu, która członkostwo nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1,2,3 i 6 orzeka Zarząd, a przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podaj1c przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.